Tekst "YouAreBeautifull"

Schoolbestuur

Een schoolbestuur organiseert het onderwijs en is er verantwoordelijk voor. Taken toevoegen. Hiervoor werkt het schoolbestuur nauw samen met de directie.  

In België, en dus ook in Vlaanderen, is er vrijheid van onderwijs. Dit principe is in de Belgische grondwet opgenomen. Het betekent dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon scholen mag oprichten en onderwijs mag verstrekken volgens eigen inzichten, zonder enige binding met de overheid. Centraal in de organisatie van het Vlaams onderwijs staat dan ook het begrip schoolbestuur (of inrichtende macht). 

Onze school behoort tot het net “gesubsidieerde vrije scholen”.
De inrichtende macht of schoolbestuur is een vzw, vereniging zonder winstoogmerk. 

vzw Katholiek Basisonderwijs Kruisheren-Ursulinen Maaseik
Eerste Straat 19, 3680 Maaseik. 

Samenstelling schoolbestuur

  • Voorzitter: Franky Hungenaert
  • Ondervoorzitter: André Opsteyn
  • Penningmeester: Jos Goyens
  • Secretaris: Albert Paumen 
  • Leden: Michiel Doumen, Guy Bodeux, Sophie Beerts, Peter de La Haye, Marina Schroyen