Aanpassingen maatregelen COVID-19 in het Basisonderwijs vanaf 29/11/2021

Beste ouder(s)

Het Overlegcomité kwam vervroegd samen om strengere maatregelen te bepalen die de coronasituatie moeten keren. Ook aan de ministers van onderwijs werd gevraagd om nieuwe maatregelen in overweging te nemen.De Vlaamse minister van Onderwijs pleegde daarover intussen overleg met de onderwijsministers van de andere gemeenschappen en met de sociale partners.

Er gelden vanaf maandag 29 november een aantal verstrengingen rond deze topics:

 • scheiden van klasgroepen
  • extra-murosactiviteiten
  • de lerarenkamer
  • activiteiten op school
  • test- en tracingstrategie

Verder blijven de huidige coronamaatregelen in onderwijs van kracht. Lees verder in deze update zeker de aandachtspunten.

Zowel de kleuterschool de Beverburcht als de lagere school de Boomgaard hebben hun werking aangepast aan de nieuwe maatregelen die morgen ingaan. Het vraagt voor ons allemaal extra inspanningen die we graag doen! Een veilige schoolomgeving voor onze leerlingen is momenteel top prioriteit. Onderstaand vinden jullie een opsomming van de nieuwe maatregelen. 

Nieuwe maatregelen

Klasgroepen
Vermijd maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimten (studie, refter, indoor speelruimtes …).
Voorzie vaste plaatsen voor de leerlingen in de lagere school.

Extra-murosactiviteiten
Extra-murosactiviteiten met overnachting worden opgeschort, minstens tot de kerstvakantie.

Voor eendaagse uitstappen 
volg je de regels uit de brede samenleving.

Derden op school
Hou de aanwezigheid van derden op school strikt beperkt. Laat ze enkel toe als je dat als school nodig vindt om de leerplandoelstellingen te bereiken. Derden dragen verplicht een mondmasker.
Organiseer enkel activiteiten die nodig zijn om de leerplandoelstellingen te bereiken. Sinterklaas- en andere feesten kunnen alleen doorgaan zonder externen.

Test- en tracingstrategie
Voortaan treedt vanaf 3 besmettingen de noodremprocedure in werking. De CLB-arts oordeelt of het al dan niet over een clusterbesmetting gaat en plaatst desgevallend de hele klas in quarantaine.

Aandachtspunten bij de huidige maatregelen

Mondmaskerplicht
De mondmaskerplicht vanaf het 5e leerjaar blijft gelden. Ter verduidelijking: 
Leerlingen kunnen, wanneer ze stilzitten in de klas, hun mondmasker enkel afzetten als aan deze 2 voorwaarden is voldaan: 

 • er is voldoende ventilatie
 • de leerlingen zitten op anderhalve meter afstand van elkaar

Oudercontacten 
moeten digitaal plaatsvinden. Voor de meest kwetsbare groepen, kan een fysiek oudercontact georganiseerd worden.

Derden – ouders op school
Bij het betreden van de school altijd een mondmasker dragen. Zowel binnen als buiten.

Herken de symptomen
Bel bij deze symptomen zo snel mogelijk naar je (huis)arts!

#samentegencorona